مغالطه توسل به مرجع

در ادامه سلسله نوشته های آشنایی با مغالطه ها، پس از شناخت کلی انواع مغالطه به بررسی مثال هایی از برخی مغالطه های نامدار پرداختم و به عنوان اولین مورد، مغالطه بهترین شش لول بند تگزاس را معرفی نمودم. در این نوشته، مغالطه توسل به مرجع یا Appeal to Authority که با نام Argument from Authority نیز شناخته می شود را مطالعه خواهیم کرد.

توسل به مرجع

شرح و بیان مغلطه:

توسل به مرجع یکی از پرکاربردترین مغالطه های امروزی است که اگر از کاربران شبکه های مجازی باشید، به کرات با آن برخورد داشته اید. این مغالطه چنان در گوشت و پوست ما ریشه دوانده که گاه حتی تشخیص آن برای متخصصان نیز دشوار است. این مغالطه هنگامی صورت می گیرد که تلاش شود درست بودن ادعایی را با نقل قول کردن از شخصی (حقیقی / حقوقی) که در مورد موضوع آن ادعا دارای مرجعیت نیست، اثبات کنند. معمولاً نقل قول یا شاهدی از فرد یا گروهی شناخته شده ارائه می شود و به واسطه آن نتیجه می گیرند که گزاره مورد ادعا معتبر است.

ادامه مطلب