مغالطه بهترین شش لول بند تگزاس

در نوشته قبل با تعریف مغالطه و انواع کلی آن آشنا شدیم. از این به بعد سعی می کنم به تدریج، چندین نوع مغالطه که برای خود اسم و رسمی دارند را خدمت شما معرفی کنم. در این نوشته، سراغ مغالطه بهترین شش لول بند تگزاس یا Texas Sharpshooter Fallacy می رویم.

مغالطه بهترین شش لول بند تگزاس

شرح و بیان مغالطه:

بهترین شش لول بند تگزاس یک مغالطه ناساختاری است که در آن تفاوت های مقدمات گزاره نادیده گرفته می شوند و بر روی تشابه ها پافشاری می گردد. به عبارت دیگر، این مغالطه وقتی صورت می گیرد که فرد، بخش عمده ای از اطلاعاتی که به سود او نیست را نادیده گرفته و فقط بر آنهایی که عقیده او را ثابت می کند، تمرکز می کند. در این حالت، مغالطه گر اطلاعات را فیلتر می کند و فقط آنهایی که به نفعش است را می پذیرد یا ارائه می دهد.

ادامه مطلب