مغالطه چیست؟

مغالطه یا مَغلَطه یا سَفسَطه که در زبان انگلیسی به آن Fallacy می گویند، استدلالی است که از نظر علم منطق به یکی از دلایل زیر، نادرست باشد:

  1. دست کم یکی از مقدمات گزاره، نادرست باشد.
  2. مقدمات گزاره متضمن نتیجه گزاره نباشند.

به زبان ساده می توان گفت که مُغالِطه عملی است که در آن با یک استدلال غلط به نتیجه ای می رسند که مطلوب فرد است و یا از دلایلی استفاده می کنند که نمی توان چنان نتیجه ای را از آن گرفت.

کلمه سفسطه (Sophisme) از ریشه یونانی Sophos به معنای خرد و فرزانگی و دانش است و در کاربردهای اولیه خود هم معنی با فلسفه (Philosophy) به کار می رفته اما به تدریج دچار تحول معنایی شده است. در واقع سوفیست (به زبان عربی سوفسطایی) مترادف معنایی فیلسوف بوده اما به تدریج و ضمن گذر زمان به افرادی که جهت آموزش علم مباحثه به شاگردان خود از هر روشی برای پیروزی در مباحثه استفاده می کردند، سوفیست اطلاق گردید.

ادامه مطلب