نوآرایی اشمیت

واکنش نوآرایی اشمیت (Schmidt Rearrangement) عبارتست از حمله نوکلئوفیلی هیدرازوییک اسید به گروه کربونیل، الکل نوع سوم و یا آلکنها که به کمک اسید کاتالیز می شود. نتیجه این واکنش که همراه با آزادسازی گاز نیتروژن است، همراه با تولید انواع آمینها، آمیدها، ایمیدها و نیتریلها می باشد.

نوآرایی اشمیت

این واکنش به پاس گرامیداشت شیمیدان آلمانی کارل فردریش اشمیت (Karl Friedrich Schmidt) که در سال ۱۹۲۳ با موفقیت آن را انجام داد، نامگذاری شده است.

ادامه مطلب

کاهش ولف – کیشنر

واکنش کاهش ولف - کیشنر (Wolff–Kishner Reduction) عبارتست از تراکم هیدرازین با آلدهیدها و کتونها که منجر به حذف گروه کربونیل و تبدیل آن به متیلن می شود. واکنش مزبور در مورد ترکیباتی که به اسیدها حساس هستند، جایگزین مناسبی برای کاهش کلمنسن خواهد بود.

کاهش ولف - کیشنر

این واکنش به پاس گرامیداشت شیمیدان روسی نیکلای کیشنر (Nikolai Kischner) و شیمیدان آلمانی لودویگ ولف (Ludwig Wolff) که به صورت جداگانه در سالهای ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲ آن را گزارش کرده اند، نامگذاری شده است.

ادامه مطلب

افزایش مایکل

واکنش افزایش مایکل (Michael Addition) عبارتست از افزایش نوکلئوفیلی یک کربانیون یا هر نوکلئوفیل دیگری به یک ترکیب کربونیل دار α,β - غیر اشباع که منجر به افزایش طول زنجیره کربنی می شود. افزایش مایکل که جزء دسته واکنشهای افزایشی مزدوج است، به افزایش ۱ و ۴ نیز شهرت دارد.

افزایش مایکل

این واکنش به پاس گرامیداشت شیمیدان آمریکایی، آرتور مایکل (Arthur Michael) که در سال ۱۸۸۷ آن را معرفی نمود، نامگذاری شده است.

ادامه مطلب

حلقه افزایی رابینسون

واکنش حلقه افزایی رابینسون (Robinson Annulation) عبارتست از افزایش مایکل متیل سیکلوهگزانونها به متیل وینیل کتونها که متعاقبا با یک واکنش تراکمی آلدولی درون مولکولی همراه شده و یک کتون α , β-غیراشباع حلقوی ۶ عضوی تولید می کند.

حلقه افزایی رابینسون

این واکنش به افتخار شیمیدان انگلیسی رابرت رابینسون (Robert Robinson) که در سال ۱۹۳۵ در حین سنتز کلسترول آن را کشف نمود، نامگذاری شده است. رابینسون از سردمداران شیمی آلی معاصر است که برنده جایزه نوبل شیمی سال ۱۹۴۷ و از بنیانگذاران ژورنال تتراهدرون در سال ۱۹۵۷ می باشد.

ادامه مطلب

واکنش هل – ولهارد – زلیسنکی

واکنش هالوژناسیون هِل - ولهارد - زلینسکی (Hell–Volhard–Zelinsky Halogenation) عبارتست از هالوژن دار کردن یک کربوکسیلیک اسید در موقعیت آلفا توسط واکنشگر X2/PBr3 که منجر به تولید آلفا - هالو اسید می شود.

واکنش هل - ولهارد - زلیسنکی

این واکنش به پاس گرامیداشت دو شیمیدان آلمانی به نامهای کارل مگنوس فون هل (Carl Magnus von Hell) و ژآکوب ولهارد (Jacob Volhard) و شیمیدان اهل روسیه به نام نیکلای زلینسکی (Nikolay Zelinsky) نامگذاری شده است.

ادامه مطلب

واکنش کانیزارو

واکنش کانیزارو (Cannizzaro Reaction) عبارتست از واکنش تسهیم نامتناسب یک آلدهید در حضور باز که منجر به تولید الکل و کربوکسیلیک اسید مربوطه می شود. واکنش کانیزارو در آلدهیدهای آروماتیک، فرمالدهید و سایر آلدهیدهای آلیفاتیک که هیدروژن آلفا نداشته باشند، می تواند رخ دهد.

واکنش کانیزارو

این واکنش به پاس گرامیداشت شیمیدان ایتالیایی استانیسلاو کانیزارو (Stanislao Cannizzaro) که برای اولین بار در سال ۱۸۵۳ آن را کشف نمود، نامگذاری شده است.

ادامه مطلب

اکسایش بایر – ویلیگر

واکنش اکسایش بایر - ویلیگر (Baeyer–Villiger Oxidation) عبارتست از اکسایش یک کتون در حضور یک پراکسی اسید یا هیدروژن پراکسید (آب اکسیژنه) که منجر به تولید استر می گردد. وقوع واکنش اکسایش بایر - ویلیگر در کتونهای حلقوی، منجر به تولید لاکتون خواهد شد.

اکسایش بایر - ویلیگر

این واکنش به پاس گرامیداشت شیمیدان آلمانی آدولف فون بایر (Adolf von Baeyer) و شیمیدان سوییسی ویکتور ویلیگر (Victor Villiger) نامگذاری شده است.

ادامه مطلب