معرفی واکنش

تراکم آلدولی

تراکم آلدولی

واکنش تراکم آلدولی (Aldol Condensation) عبارتست از جفت شدن یک یون انولات با یک ترکیب کربونیلی که منجر به تولید یک ترکیب بتا-هیدروکسی کربونیل می گردد. در برخی موارد، فرآیند آب زدایی نیز متعاقبا رخ می دهد و یک انون مزدوج تولید می شود. نام این واکنش به نوعی برگرفته...

صفحه 2 از مجموع 2 12