سوالات کنکور دکتری تخصصی ۱۳۹۶

مجموعه شیمی - گرایش شیمی فیزیک (کد ۲۲۱۱)

زمان برگزاری: صبح جمعه - ۰۶ اسفند ۱۳۹۵

تعداد سوالات: ۴۵ سوال

مجموعه دروس تخصصی شامل شیمی فیزیک پیشرفته - ترمودینامیک آماری ۱ - شیمی کوانتوم

مدت زمان پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

دانلود سوالات کنکور دکتری تخصصی شیمی فیزیک ۱۳۹۶

ادامه مطلب

سوالات کنکور دکتری تخصصی ۱۳۹۵

مجموعه شیمی - کلیه گرایش ها

زمان برگزاری: صبح جمعه - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴

تعداد سوالات: ۸۰ سوال

مجموعه دروس تخصصی شامل شیمی فیزیک - شیمی آلی - شیمی تجزیه - شیمی معدنی

مدت زمان پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

دانلود سوالات کنکور دکتری تخصصی مجموعه شیمی ۱۳۹۵

ادامه مطلب

سوالات کنکور دکتری تخصصی ۱۳۹۴

مجموعه شیمی - گرایش شیمی فیزیک (کد ۲۲۱۱)

زمان برگزاری: صبح جمعه - ۱۵ اسفند ۱۳۹۳

تعداد سوالات: ۴۵ سوال

مجموعه دروس تخصصی شامل شیمی فیزیک پیشرفته - ترمودینامیک آماری ۱ - شیمی کوانتوم

مدت زمان پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

دانلود سوالات کنکور دکتری تخصصی شیمی فیزیک ۱۳۹۴

ادامه مطلب

سوالات کنکور دکتری تخصصی ۱۳۹۳

مجموعه شیمی - گرایش شیمی فیزیک (کد ۲۲۱۱)

زمان برگزاری: صبح جمعه - ۱۶ اسفند ۱۳۹۲

تعداد سوالات: ۴۵ سوال

مجموعه دروس تخصصی شامل شیمی فیزیک پیشرفته - ترمودینامیک آماری ۱ - شیمی کوانتوم

مدت زمان پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

دانلود سوالات کنکور دکتری تخصصی شیمی فیزیک ۱۳۹۳

ادامه مطلب