سوالات کنکور سراسری ۱۳۹۶ (داخل و خارج)

جهت تسهیل دسترسی داوطلبان گرامی گروه های آزمایشی علوم تجربی و ریاضی فیزیک به سوالات کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ (حوزه های داخل و خارج کشور)، دفترچه A این آزمون به همراه مجموعه سوالات تفکیکی درس شیمی گردآوری شده است که در ادامه می توانید بدون محدودیت و به صورت رایگان دانلود نمایید.

ادامه مطلب

سوالات کنکور سراسری ۱۳۹۵ (داخل و خارج)

جهت تسهیل دسترسی داوطلبان گرامی گروه های آزمایشی علوم تجربی و ریاضی فیزیک به سوالات کنکور سراسری سال ۱۳۹۵ (حوزه های داخل و خارج کشور)، دفترچه C این آزمون به همراه مجموعه سوالات تفکیکی درس شیمی گردآوری شده است که در ادامه می توانید بدون محدودیت و به صورت رایگان دانلود نمایید.

ادامه مطلب

سوالات کنکور سراسری ۱۳۹۴ (داخل و خارج)

جهت تسهیل دسترسی داوطلبان گرامی گروه های آزمایشی علوم تجربی و ریاضی فیزیک به سوالات کنکور سراسری سال ۱۳۹۴ (حوزه های داخل و خارج کشور)، دفترچه C این آزمون به همراه مجموعه سوالات تفکیکی درس شیمی گردآوری شده است که در ادامه می توانید بدون محدودیت و به صورت رایگان دانلود نمایید.

ادامه مطلب

سوالات کنکور سراسری ۱۳۹۳ (داخل و خارج)

جهت تسهیل دسترسی داوطلبان گرامی گروه های آزمایشی علوم تجربی و ریاضی فیزیک به سوالات کنکور سراسری سال ۱۳۹۳ (حوزه های داخل و خارج کشور)، دفترچه C این آزمون به همراه مجموعه سوالات تفکیکی درس شیمی گردآوری شده است که در ادامه می توانید بدون محدودیت و به صورت رایگان دانلود نمایید.

ادامه مطلب